محصولات> جامپر

 

متراژ جامپرها می تواند 1 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 ، 3 ، 4 و 5 متری باشد .
کابل فیدر جامپرها را می توان از بین فیدرهای 1/4"، 1/4" SF ، 3/8" ، 3/8"SF ، 1/2" ، 1/2"SF ، 7/8" ، 7/8" SF انتخاب نمود .


No. Description No. Description
1   N/Male - N/Male 8   7/16(DIN)/Male -7/16(DIN)/Female
2   N/Male - N/Female 9 7/16(DIN)/Female - 7/16(DIN)/Female
3 N/Female - N/Female 10   N/Male(RA) - N/Male(RA)
4   N/Male - 7/16(DIN)/Male 11   N/Male(RA) - N/Female
5   N/Male - 7/16(DIN)/Female 12   N/Male - 7/16(DIN)/Male(RA)
6 N/Female - 7/16(DIN)/Male 13   7/16(DIN)/Male(RA)-7/16(DIN)/Male(RA)
7 7/16(DIN)/Male-7/16(DIN)/Male 14   7/16(DIN)/Male(RA)-7/16(DIN)/Female